Udstillingsregler


Regler for udstilling i DRC / DHSK


 1. Hunde, stambogsført i en af DRC / DHSK anerkendt stambog, kan deltage i udstillinger i det omfang forholdene tillader . Personer udelukket af DRC / DHSK , eller andre samarbejdende klubber, kan ikke deltage, det samme gælder for hunde ejet af disse.

Lejlighedsvis kontrol af chip kan forekomme.


Personer, som er udelukket eller på anden måde ekskluderet fra DRC / DHSK eller andre samarbejdende klubber, kan bortvises fra udstillinger eller andre arrangementer.


Personer, der er udelukket fra DRC / DHSK, kan ikke fremføre hunde til bedømmelse eller

deltage i andet på en udstilling. 1. Hunde, der deltager på udstillinger, skal være lovligt forsikrede, ligesom de skal have gyldig vaccinationsattest i henhold til de til enhver tid gældende regler i DRC / DHSK.


Hvalpe, der er på udstillingsområdet, skal være mindst 3 måneder samt have fuld

basisvaccination, ellers vil hunden blive bortvist fra udstillingsområdet. 1. Hunde fra kennel eller hjem, hvor der indenfor 1 måned før udstillingen har været smitsom syg, kan ikke deltage i udstillingen og vil blive bortvist.


Hvalpe, der er solgt og skal formidles på udstilling, må først afleveres efter afslutning af arrangementet. 1. Hunde skal bære halsbånd som er passende i størrelse og holdbart til hundens størrelse, og må ikke være af typen kvæl. Benyttes halsbånd af typen kvæl, skal det fikseres, så kvælet ikke er brugbart.


Hunde skal altid føres i snor på udstillings området og skal være holdbar til at kunne holde hunden. Flexliner er ikke tilladt på udstillinger.

Udviser en hund gentagne gange aggressiv adfærd, kan hunden efter påtale bortvises fra udstillingsområdet. 1. En hund må ikke udstilles under andet navn end det, der står anført i hundens stambog.


Dobbelt tilmelding, dvs. tilmelding i flere klasser på samme udstilling af samme hund, er ikke tilladt.

Herfra er dog undtaget opdrætterklasse (kobbelklasse).


I baby, hvalpe- og unghunde klasse tilmeldes hunden i henhold til den alder, hunden har på udstillingsdagen.


Kastrerede hunde og hanhunde, der ikke har 2 synlige/mærkbare testikler, kan udstilles i

kasteral klasse, som bedømmes i egen klasse, og som følger de samme klassetrin som ikke kasterede hunde. 1. Hvis en tævehund er løbsk, skal dette meddeles til udstillingslederen / personalet ved indskrivningen og hunden skal holdes skarpt adskilt fra andre hunde, og må ikke bedømmes i ringen og kan ikke deltage i BIS konkurrencen. Hvis det ikke er meddelt hunden er løbsk kan hunden udelukkes og bortvises fra udstillingsområdet. 1. Halekupering. Dansk opdrættede hunde, født efter 1.9.1991 skal have hel hale for at kunne

deltage i udstillinger/skuer. Dansk ejede hunde født efter 1.6.1996, skal uanset hvor i verden de måtte være opdrættet, have hel hale for at kunne udstilles i DRC/DHSK. Undtaget herfra er de, til enhver tid, i dyreværnsloven undtagne racer. 1. Stambog, Præmiebog og vaccinationsattest skal forevises på forlangende ved indskrivning

eller til udstillingslederen.


 

 1. Der udleveres nummerskilte, som skal fæstnes og bæres synligt under fremføringen af hunden under bedømmelsen, og i øvrigt rette sig efter dommerens anvisninger.

Det er kun tilladt at skifte handler (fører), hvis dommeren er indforstået med dette. 1. Til stede i dommerringen under bedømmelsen må kun være dommeren, ringsekretær og evt. skrivende sekretær, dommeraspirant og en handler (fører) for hver hund.


Udstillere med handicap, eksempelvis kørestolsbrugere, blinde eller lign., kan med udstillingslederens tilladelse, have en "hjælper med i ringen" ved fremstilling af hunden. 1. Ved fremførelse i dommer ringen er det ikke tilladt at give hunden godbidder eller benytte

pivedyr til motivation af hunden. Overtrædelse kan medføre bortvisning af udstiller og hund.


Hvis en hund besørger i ringen diskvalificeres hunden fra igangværende bedømmelse. 1. En dommer må ikke dømme en hund, som vedkommende eller dennes aktuelle husstand har ejet inden for de sidste 6 måneder.


På dobbelt udstillnger kan samme hund ikke bedømmes af samme dommer.


En ringsekretær må ikke være sekretær i ringen, hvis der bedømmes en hund, som vedkommende eller dennes aktuelle husstand har ejet indenfor de sidste 6 måneder. 1. Hanner og Tæver bedømmes hver for sig, og for så vidt muligt hanner før tæver. De hunde der indkaldes samtidig, skal være opstillet i samme klasse. 1. Det er kun tilladt at overhale i nødvendige tilfælde, dette skal altid foregå venstre om, og må ikke være til gene for andre udstillere og deres hunde, da udstilleren ellers kan blive bedt om at forlade ringen med sin hund. 1. BIS runde kan deles op i 2 grupper, en for små hunde og en for store hunde, og samlet når man har udtaget de hunde, der går videre til en samlet vurdering. 1. Enhver dommers kendelse er inappellabel. Der kan dog gøres indsigelse mod formfejl ved en dommers bedømmelse, men kun på udstillingsdagen. Dette skal ske til udstillingslederen, der foretager det videre nødvendige.


Enhver utilbørlig kritik over en bedømmelse, dommerrapport eller nedsættende udtalelser om

en fungerende dommer, kan medføre udelukkelse fra udstillinger og prøver efter DRC / DHSK`s bestyrelses afgørelse.


Nedtagelse af de af udstillingsledelsens opsatte skilte, udeblivelse eller bortfjernelse af

udstillede hunde uden udstillingslederens tilladelse, indenfor det tidsrum, hvor udstillingen er tilgængelig for publikum, kan også medføre udelukkelse.


Udstillere og handlere skal i øvrigt følge enhver anvisning, der måtte gives af udstillingslederen eller klubbens bestyrelse.


Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre, at ovennævnte straffebestemmelse bringes i anvendelse af DRC / DHSK`s bestyrelse. 1. DRC / DHSK påtager sig intet ansvar vedrørende de udstillede hunde, eller den skade disse måtte forvolde. Ansvaret påhviler sig ene og alene hundeejeren.