Etiske regler for opdræt

Etiske regler for opdræt


Nedenstående anbefalinger er DRC/DHSK´s etiske anbefalinger til opdrættere. Målet med de etiske regler er at udvikle et fælles normsæt for det seriøse arbejde landets opdrættere gør, ligesom vi med de etiske regler ønsker at sende et signal til kommende hvalpe købere om, hvad de med rette kan stille af forventninger til opdrættere.


 • Kun mentalt og fysisk sunde hunde anvendes til avl. Parringer der har givet hvalpe med alvorlige defekter må ikke gentages.


 • Første kuld hvalpe bør være født senest i tævens 5. år. Det bør dog tilstræbes, at lade tæven få første kuld senest i sit 3. år.


 • En tæve bør maksimalt have 5-6 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring.


 • Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine, indavlsgrad 6,25%,  bør undgås.


 • Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen med hunde fra samme forældredyr, bør undgås.


 • Det er opdrætterens pligt at sørge for, at hvalpene sikres en fysisk og mentalt god opvækst, herunder prægning, så længe disse er i opdrætterens varetægt.


 • Opdrætteren er forpligtet til at give hvalpekøbere fyldestgørende oplysninger om forældredyr. Ligesom de skal informere om racens egenskaber og behov


 • Hvalpenes udvikling til voksne hunde bør følges af både opdrætter og hanhundeejer, og derudfra løbende vurdere avlsdyrene


 • Hunde med HD status højere end B, må ikke anvendes til avl. Hvis en hund har HD status B,  anbefales det, at den anden hund har HD status A.


 • Hanhunde fra Danmark bør ikke indgå i avl på tæver, der har HD status C i eksempelvis Sverige eller andre lande, hvor der tillades avl på ”C” hunde.


 • Begge hunde skal være stambogført i en af DRC/DHSK anerkendt klub.Hundevelfærd

Langt de fleste hunde i Danmark bliver behandlet godt. Det er vigtigt at vi som racehundeklub, sammen med opdrættere og øvrige medlemmer, har fokus på hundens velfærd, samt de regler der er omkring hunde.


Her i landet er der ca. 450.000 familier der har ca. 550.000 hunde. Heraf er ca. de 190.000 store hunde. Det svarer til at 20% af familierne har hund, og ca. 70% af hundene ejes af familier med børn.


I forbindelse med arbejdet med hundevelfærd vægtes både børn og voksne derfor højt i DRC/DHSK. Vi prioriterer det at børn og hunde har det godt sammen som en vigtig del af arbejdet for et godt hundevelfærd.


I de seneste år er antallet af hunde stærk stigende. Mange familier har for første gang anskaffet sig en hund. Den udvikling gør, at der er et stigende antal opdrættere, der står med deres første kuld hvalpe.


For at hunde skal få et godt livsforløb, er det vigtigt med en god prægning og socialisering af hunden fra den fødes og de første 8 uger hunden er hos opdrætteren, ligesom det er vigtigt at den nye ejer har viden og indsigt i hvordan familiens nye hund får en god mental og kost rigtig opvækst samt den korrekte motion, der sikrer at hunden udvikler sig bedst muligt


Den stærkt stigende interesse for at have hund, gør desværre at mange hunde anskaffes uden at familien har den fornødne kendskab til racen, og derfor anskaffer sig en hund der ikke passer til familiens hverdag.


Den mest almindelige dødsårsag er desværre, at hunden aflives på grund af at familien ikke mener de har ”plads til hunden”. Hvert år aflives mere end 15.000 hunde her i landet. Dette tal vil vi arbejde for mindskes.


For at undgå de mange hunde aflives er det nødvendigt der gøres en øget indsats overfor opdrætterne, så de bliver bedre til at rådgive de kommende familier, samt at nye og kommende hvalpekøbere får en god viden om hvad det vil sige for hele familien at have hund.


Det kan virke lidt pudsigt at inden forældre får børn så undersøger de ventelisten til en vuggestueplads, men når familien skal have hund undersøger man ikke hvad det vil sige at have hund, eller eksempelvis hvornår der er plads på et hvalpe træningskursus.


Vi vil, gerne i samarbejde med andre klubber, arbejde for at øge kendskabet til det at have hund, både i forhold til kurser, møder og uddannelse for opdrættere og kommende hundeejere.


Opdrætterne skal bestræbe sig på at avle sunde og racetypiske hunde, der både fysisk og mentalt er gode repræsentanter for de forskellige hunderacer.


Den 1. januar 2008 trådte en ny bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater. Reglerne i bekendtgørelse gælder kun for erhvervsmæssig handel med hunde, det vil sige hunde med videresalg for øje.


Reglerne i bekendtgørelsen gælder for opdrættere, hvor der med anvendelse af tre eller flere avlstæver avles tre eller flere kuld hvalpe årligt. Det vil sige at opdrætter man kun 2 kuld hvalpe årligt, er man ikke omfattet af reglerne.


DRC/DHSK finder at de regler der er i bekendtgørelsen skal omfatte alle der beskæftiger sig med avl.

Hunde har behov for, at være sammen med andre hunde, og for at være sammen med ejeren, ligesom en god uddannelse af fører og hund er vigtigt for at sikre et godt dyrevelfærd.

Det er vigtigt at ejeren passer godt på hunden, det vil sige at hunden får den optimale foder, at der passes på hundens vægt, og at hunden er velpasset med hensyn til pelspleje, tandpleje, klipning af negle og at man er opmærksom på forandringer hos hunden, som kan skyldes sygdom der kræver behandling hos dyrlægen.

DRC/DHSK ønsker alle hunde og ejere gennemgår et kursus i såvel hunde lydighed som pasning og pleje af hunden. Kurset bør udbydes af relevante hundeforeninger, gerne i et samarbejde med lokale oplysningsforbund og ungdomsskolen, så også børn og unge indgår som målgruppe.


For at sikre en mentalt og fysisk sund hund, skal der være fysiske rammer og aktiviteter, som passer til racen. Det er vigtigt at hunden deltager i udstillinger, lokale hundetilbud med udfordringer og opgaver der er tilpasset den enkelte hunds evner og interesse.


Enhver form for fysisk, eller psykisk, vold overfor hunde må ikke finde sted. Samvær og træning med hunden skal foregå ud fra bløde værdier og påskønnelse af hunden.


Det er også vigtigt at familien ikke er egoistisk overfor sig selv hvis hunden bliver syg, eller når den bliver gammel. Dyret skal gennem hele livet have et værdigt liv med en god livskvalitet. Derfor skal det at man bliver ulykkelig over at tage afsked med hunden ikke gå forud for et værdigt farvel for hunden når den til kommer.


Hvert år afholdes i DRC/ DHSK en opdrætterdag for alle, der har kennelmærke samt øvrige opdrættere, hvor avls arbejdet drøftes, ligesom der kan tages relevante faglige temaer op med deltagelse af relevante eksperter indenfor området.


Alle opdrættere, der er tilknyttet DRC/DHSK, er underlagt at de får uanmeldt kennelbesøg, der forestås af avlsudvalget med henblik på at rådgive og vejlede opdrætterne bedst muligt, samt påse at avlsreglerne efterleves. Det overvejes at indføre en ”dogsmiley” rapport, der udstedes i forbindelse med kennelbesøg.


Historien om den hvide schæfer


Af Frank Sørensen, DHSK september 2006

Hvide schæfere har altid været kendt, som født i kuld blandt farvede hvalpe, men har været betragtet som fejlfarvede og blev ofte aflivet eller solgt uden stamtavle.