Vedtægter

Vedtægter for DRC / DHSK§ 1. Navn & hjemsted           

Foreningens navn er DRC/DHSK (Dansk Racehunde Club / Dansk Hvid Schæferhundeklub), CVRnr. 29 09 99 44


§ 2. Organisation og tilhørsforhold

DRC/DHSK er en selvstændig landsdækkende forening for ejere og venner af racehunde.

Stk. 2 Foreningen, kan såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt, alene fungere som national forening, dog skal bestyrelsen i tilfælde deraf, bestræbe sig på at finde samarbejde med en anden udenlandsk organisation, for at udbrede anerkendelsen af DRC/DHSK.   


§ 3. Foreningens formål

Foreningen er medlem af Kulturtogsrådet i Hvidovre, med henblik på at udvikle et socialt liv omkring dyrevelfærd og hunde, herunder at udvikle medlemmernes lyst til, at engagere sig og tage et medansvar for gode rammer for fritidsliv for hunde i såvel naturen som ved udstillinger og arrangementer for børn og voksne.     


Foreningens formål er at fremme interessen for racehunde og virke for udbredelsen af sunde og racetypiske hunde, både med hensyn til type, særpræg og temperament, hvilket søges opnået ved:


A )At samle folk med interesse for hunde.

B) At føre stambog og indregistrere kennelmærker

C) At yde faglig viden til ejere af hunde for der igennem at bevare og højne standarden for hunde.

D) At afholde kursus for uddannelse af ringsekretærer, dommere og opdrættere.

E )At afholde udstillinger, prøver og oplysende møder for ejere af hunde, dette kan ske i samarbejde med andre klubber og samarbejdspartnere.

F) At støtte dannelse af specialklubber.

G) At udgive et medlemsblad og redigere klubbens hjemmeside.

H) At søge samarbejde med danske og udenlandske foreninger så vidt det er muligt, uden dog, at samarbejdet griber uønsket ind i klubbens egne regler for udstilling og avl.

I) At nedsætte avlsråd der har til formål at sikre gældende standarder overholdes og udvikles samt forelægge forslag til avlsregler og restriktioner for avl til godkendelse i bestyrelsen for DRC/DHSK.


§ 4. Medlemskab af foreningen

Som medlem kan optages enhver der fremsætter begæring herom.


Stk. 2 – Bestyrelsen kan nægte at optage et nyt medlem, hvis der findes vægtige grunde hertil, eller såfremt der forelægger oplysninger om denne´s vedvarende overtrædelse af dyreværnsloven, salg af hunde til hundehandlere eller hvis den pågældende ernærer sig som hundehandler, eller har solgt eller givet dyr væk til forsøg.

Stk. 3 – Personer der er dømt for dyremishandling / vanrøgt kan ikke optages som medlem.

Stk. 4 – Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingent frie.

Overtrædelse vedtægterne i DRC/DHSK kan efter bestyrelsens skøn, medføre eksklusion fra foreningen, uden ret til anke.


§ 5. Foreningens ledelse

Foreningens øverste myndighed er den årlige, ordinære generalforsamling.

       

Stk.2 Til at lede det daglige arbejde, vælges en bestyrelse bestående af formand, kasserer og indtil 5 bestyrelsesmedlemmer samt indtil 2 suppleanter.

Stk. 2 – Valg til bestyrelsen foregår blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Valgbar er alle personlig myndige medlemmer, der har mindst 6 måneders medlemskab af DRC/DHSK.. Genvalg kan finde sted.

Forslag til formand, kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kan bringes i forslag enten skriftligt til bestyrelsen eller på generalforsamlingen.

Stk. 3 – Bestyrelsen vælges for en 2-årig valgperiode, således at der på ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer og på lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 4 – Suppleanter vælges for en 1-årig periode, genvalg kan finde sted.

Stk. 5 – Til at revidere klubbens regnskab vælges 1 revisor for en 1-årig periode. Ligeledes vælges hvert år 1 revisor suppleant. Regnskabet underskrives af revisor og den samlede bestyrelse

Stk. 6 Ved suppleanters indtræden i hovedbestyrelsen, sker dette i den eller de funktioner, hvorfra afgang har fundet sted.     

Dog besættes formandsposten i tilfælde af dennes afgang, altid af næstformanden.

Stk. 7 – Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, samt øvrige poster i henhold til bestyrelsens forretningsorden, på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 8 – Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelse med oplysning om dagsorden udsendes med mindst 8 dages varsel, dog kan i påkommende tilfælde indkaldes med kortere varsel for at drøfte enkelte sager.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, deriblandt formand eller næstformand, er tilstede. Stemmeafgivelse pr. telefon er kun tilladt, såfremt det er godkendt af en enig bestyrelse.

Sekretæren udarbejder beslutningsreferat, der udsendes til bestyrelsen og suppleanter. Hvis der ikke senest 8 dage efter udsendelsen er kommet indvendinger betragtes referatet som godkendt, og det offentliggøres på hjemmesiden.

Stk.9  Bestyrelsen kan oprette åbne udvalg efter behov, formanden for udvalget skal dog være medlem af bestyrelsen

Stk.10 Til den daglige ledelse kan anvendes fornøden lønnet hjælp efter bestyrelsens skøn, dette kræver en ”enig” bestyrelse.           

Stk. 11 Formanden og kassereren tegner foreningen i almene sager. Kassereren administrerer foreningens midler. Større dispositioner af foreningens midler, såsom økonomiske aftaler der binder foreningen på længere sigt, kan kun foretages af en enig bestyrelse.                     

Stk.12 Bestyrelseshvervet, samt andre tillidshverv i foreningen er ulønnet. Bestyrelsen erholder dog ret til refusion af udgifter i henhold til de af bestyrelsen fastsatte takster.     

Bestyrelsen, kan gøre krav på delvis dækning af telefonudgifter.

Stk.13 Medlemmer af samme husstand må ikke begge besidde en hovedpost i bestyrelsen, såsom Formand/Næstformand/Kasserer.   

     

§ 6. Kontingent og foreningsår

Stk. 1 – Foreningsåret går fra 1/1 til 31/12.

Kontingent skal være betalt inden den 31/1, da man ellers mister sine medlemsrettigheder.

Stk. 2 – Kontingent – for det kommende år -fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Sker indmeldelse efter 1. kvartal, betales for de resterende kvartaler.

Husstandskontingent opnås, når et medlem af husstanden har betalt fuldt kontingent, øvrige medlemmer af husstanden betaler kun halvt kontingent.

     

§ 7. Generalforsamlingen

Stk. 1 – Generalforsamlingen er den øverste myndighed i DRC/DHSK.

Stk. 2 – Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden medio marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller ved annoncering i klubbens blad. Indkaldelsen skal indeholde nedenstående dagsorden samt de på valg værende medlemmer af bestyrelsen og suppleanter, og deres eventuelle villighed til genvalg.


Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller / referent

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Regnskabet sættes under afstemning til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Forslag fra medlemmerne

8. Udnævnelse som æresmedlem

9. Valg af formand / Kasserer

10. Valg til bestyrelsen

11. Valg af bestyrelsessuppleanter

12. Valg af Revisor og revisor suppleant for 1 år.

13. Eventuelt (Alt kan drøftes men intet kan besluttes).


Stk. 3 – Stemmeberettigede på generalforsamlingen / ekstra ordinær generalforsamling, er medlemmer der i mindst 6 måneder har været medlem af DRC/DHSK og som ikke er i kontingent restance.

Enkelt- og ungdomsmedlem har en stemme, medlemmer der betaler husstandskontingent, max. 2 navngivende personer, har 2 stemmer pr. medlemskab. Støtte medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, og er ikke valgbar til bestyrelsen eller som suppleant

Stk. 4 – Der kan ikke stemmes med fuldmagt eller pr. brev på generalforsamlingen.

Stk. 5 - Forslag til dagsordens punkt 7 skal indsendes skriftligt til formanden så de er denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6 – Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen afgøres ved almindelig flertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 7– Såfremt et af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer begærer skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.

Stk. 8 – Et forslag skal sendes til urafstemning, såfremt et flertal på generalforsamlingen stemmer herfor.

Stk. 9 – Forslag til dagsordenens punkt 5, 6 og 7 samt bestyrelsens skriftlige beretning og det reviderede regnskab udsendes 8 dage før generalforsamlingen til medlemmerne, eller offentliggøres på klubbens hjemmeside.


§ 8. Ekstraordinær generalforsamling          

Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 % af foreningens medlemmer ønsker dette.

Stk.2 Begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen med dagsorden for de punkter der ønskes behandlet.       

Stk.3 bestyrelsen har pligt til, senest 1 måned efter begæring, at afholde ekstraordinær generalforsamling.           

Stk.4 Ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres for medlemmerne med 14 dages varsel og med oplysning om dagsorden og sted for afholdelse af generalforsamlingen.           

Stk.5 Kun de, til bestyrelsen, indsendte punkter kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk.6 Såfremt der er flertal for et mistillidsvotum mod den siddende bestyrelse, skal hele bestyrelsen nedlægge sit hverv.           

Stk.7 Medlemmerne på den ekstraordinære generalforsamling skal herefter nedsætte et ”forretningsudvalg”, bestående af 5 fremmødte og valgbare medlemmer. Disse må ikke være medlemmer af den afgående bestyrelse.           

Stk.8 Forretningsudvalget skal lede den daglige drift af foreningen og er forpligtet til, indenfor 1 måned, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med valg af ny bestyrelse, og suppleanter som eneste punkt på dagsordenen.           

Stk.9 Forretningsudvalget har ikke mandat til at påføre foreningen økonomiske eller bindende aftaler.

     

§9. Repræsentantskabet           

Stk.1 Repræsentantskabet består af bestyrelsen i DRC/DHSK, 2 repræsentanter fra hver specialklub i DRC/DHSK.. Bestyrelsen kan også vælge at indkalde dommere til repræsentantskabsmøder.         

Stk.2 Der afholdes hvert år møde i 3. Kvartal. Repræsentantskabets formål er en drøftelse af specialklubbers anliggender, samt koordinering af diverse møder og udstillinger.   

Stk.3 I forbindelse med repræsentantskabsmøderne erholder DRC/DHSK, såfremt økonomien tillader det, transportudgifter for én person fra hver specialklub.

         

§10. Specialklubber           

Stk.1 Medlemmer af foreningen kan med mindst 25 personer danne en specialklub for en enkelt hunderace eller racegruppe, ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Dog skal mindst halvdelen af disse medlemmer være ejer af den pågældende hunderace eller racegruppe.       

Stk.2 Formålet med oprettelse af specialklubber er at højne standarden og udbrede kendskabet til den enkelte race eller racegruppe, samt at vejlede foreningens medlemmer og andre interesserede om disse.           

Stk.3 Specialklubberne har ret til at optage medlemmer udenfor medlemskredsen i DRC/DHSK, såfremt disse personer opfylder kravene for optagelse i foreningen.         

Stk.4 Alle specialklubber skal være landsdækkende, og der kan kun oprettes en specialklub for hver race eller racegruppe.           

Stk.5 Specialklubberne afholder ifølge egne love, generalforsamling en gang om året.

Stk.6 Referat samt årsregnskab fra generalforsamling skal indsendes til bestyrelsen. Tryksager af almen interesse, samt specialklubbernes medlemsblad skal ligeledes indsendes til bestyrelsen.           

Stk.7 Bestyrelsen i DRC/DHSK har ret til at deltage i, og udtale sig på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.           

Stk.8 Specialklubbens formand, næstformand og kasserer skal alle være medlemmer af DRC/DHSK.         

Stk. 9 Specialklubberne kan afholde udstillinger og prøver, når disse er godkendt af bestyrelsen i DRC/DHSK. Dommere og sekretærer ved disse arrangementer skal være godkendt af DRC/DHSK..           

Stk.10 Hunde der ikke har en af DRC/DHSK anerkendt stamtavle kan ikke fremstilles til kåring specialklubbens eksteriøromhandlende arrangementer.           

Stk.11 Ved uenighed mellem en specialklubbestyrelse og bestyrelsen, skal tvivlsspørgsmål fremlægges for repræsentantskabet.           

Stk.12 Intet medlem må være medlem af mere end 1 specialklubs bestyrelse. Ligeledes må en formand for en specialklub ikke være formand for DRC/DHSK.         

Stk.13:  Samarbejdet mellem en specialklub og DRC/DHSK kan opsiges, af begge partere,  med 12 måneders frist til udgangen af et regnskabsår.   

Stk.14 Bestyrelsen kan oprette samarbejdsaftaler med udefrakommende, allerede eksisterende specialklubber.

         

§ 11. Stambogsføring           

Stk.1 Som medlem er man forpligtet til, som udgangspunkt, at stambogsføre alle sine hvalpe i DRC/DHSK.           

Regler for avl og opdræt skal overholdes.


§ 12. Foreningens opløsning

Stk. 1 – Foreningens opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 2 måneder efter.

Stk. 2 – Mellem den ordinære og den ekstraordinær generalforsamling, skal forslaget udsendes til urafstemning blandt medlemmerne i DRC/DHSK. På de 2 generalforsamlinger skal opløsningen godkendes af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, og ved urafstemningen skal opløsningen være godkendt af 2/3 af de indsendte stemmer.

Stk. 3- I tilfælde af opløsning træffes der på den sidste afholdte ekstraordinære generalforsamling beslutning om, hvad midlerne fra DRC/DHSK  skal anvendes til. Alle aktiver skal dog gå til kynologiske formål.


Reviderede vedtægter (§ 5 stk. 13) godkendt på ordinær generalforsamling den 23. februar 2019.