Referat Ordinær Generalforsamling 2019


Referat Generalforsamling

DRC/DHSK

23. Februar 2019


Generalforsamling startede kl. 13.00, hvor formand bød velkommen til de fremmødte.


1. Valg af dirigent

Maibritt Jørgensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at

indkaldelse til generalforsamling var lovligt indkaldt.


2. Valg af stemmetæller / referent

Referat skrives af Jane Staalbo, Stemmetæller blev Maibritt Jørgensen.


3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Herunder spørgsmål til beretning.

Formanden fortalte om årsberetningen. Der var ingen indvendinger til

årsberetningen. Ingen spørgsmål til årsberetningen.


4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Regnskabet sættes under

afstemning til godkendelse.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, det går godt for klubben

økonomisk. Ingen spørgsmålet til regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt

godkendt.


Frank Sørensen oplyste, at det trykkeri, som klubben normalt benytter, er lukket.

Det vil dermed blive dyrere fremover at få trykt dommersedler, medmindre der

findes alternative løsninger.


Michelle Jensen har fremsendt fuldmagt til Jane Staalbo i forbindelse med

underskrivelse af regnskabsaflæggelsen.


5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent forbliver uændret i 2019. Klubben har dog gjort et tiltag på at skaffe

flere medlemmer ved nedsættelse af kontingent så medlemskab koster 150,00

kr., såfremt indmeldelse sker inden for det første kvartal af 2019.


6. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen har forslag om ændring af vedtægt §5, stk. 13, ændres til:

Medlemmer fra samme husstand må ikke begge besidde en hovedpost i

bestyrelse, såsom Formand/næstformand/Kasserer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vedtægerne vil efterfølgende blive

opdateret.


7. Forslag fra medlemmerne

Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer.


8. Udnævnelse af Æresmedlemmer.

Der er ingen æresmedlemmer til udnævnelse.


9. Valg af Kasserer

Lone Andersen blev enstemmigt valgt som kasserer. Lone takker for valget.


10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Pia Munkholm har af personlige årsager valgt ikke at stille op i bestyrelsen,

Klubben takker for samarbejdet og ønsker Pia held og lykke i fremtiden.


Tina Bolland Welsh blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem for de

kommende 2 år.


Jane Staalbo blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem for de kommende 2

år.


Begge takker for valget og ser frem til et godt samarbejde i de kommende år.


11. Valg af bestyrelsessuppleanter

Michelle Jensen blev enstemmigt valgt som bestyrelsessuppleant. Michelle takker

for valget.


12. Valg af Revisor og revisor suppleant for 1 år

Bo Grønbech blev enstemmigt valgt som revisor. Der blev ikke valgt nogen

revisor suppleant.


13. Eventuelt (Herunder kan alt drøftes, men intet besluttes)

Tina havde spørgsmål til kriterierne for udnævnelse af æresmedlemmer.

Formanden forklarede, at personer, som har gjort noget ekstraordinært for

klubben, kan blive æresmedlemmer.


Klubbens fremtid blev diskuteret – og især rygterne omkring klubben som florerer.


Der var enighed blandt deltagerne, at klubben selvfølgelig bør fortsætte som hidtil

af flere årsager:

  • Klubben har en god økonomi, hvilket skyldes god deltagelse på

udstillingerne i 2018

  • Udstillere/dommere giver jævnligt feedback over at klubben giver sig god

tid til bedømmelse af de enkelte hunde.

  • Positiv modtagelse af klubbens tiltag med kontingentnedsættelse i første

kvartal 2019, hvor der er kommet flere nye medlemmer til

  • Set i lyset at de andre nye tiltag der er planlagt i det kommende år.


Formanden takker for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 14.05.


Årsberetning 2017


Beretningen for år 2017 er nu tilgængeligt.
Årsberetning 2018


Beretningen for år 2017 er nu tilgængeligt.